Skip to main content

Tá Gleann Bheatha ar cheann de na ceantair chomhtheagmhálacha is fairsinge agus is tábhachtaí in Éirinn de ghnáthóg nádúrtha.

Conas a chosnaímid Gleann Bheatha agus conas a chuirimid fáilte roimh an bpobal


Ní tasc éasca é cothromaíocht a bhaint amach idir tionchar na turasóireachta agus an fhreagracht atá orainn fiántas Ghleann Bheatha a chosaint. Is bealach iontach é an Pháirc Náisiúnta a roinnt chun paisean don chaomhnú a spreagadh i measc daoine eile, ionas gur féidir leis an bpobal agus le foireann Ghleann Bheatha oibriú le chéile chun a chinntiú go n-éireoidh leis an bpáirc ar feadh na glúnta atá le teacht.

 

Ceann d'Fhoirgnimh Thraidisiúnta Ghleann Bheatha

Táimid mar chuid de Ghradam an Bhrait Ghlais agus táimid ag obair i dtreo chaighdeán an mhúsaeim don Chaisleán. Is soláthraí oiliúna creidiúnaithe Ná Fág Rian agus Ionad Fionnachtana Eolaíochta muid freisin mar chuid d’Fhondúireacht Eolaíochta Éireann.


Mic Léinn agus an ríthábhacht a bhaineann le hoideachas caomhnaithe

Táimid paiseanta faoi chabhrú le daoine óga níos mó a fháil amach faoinár saol nádúrtha agus conas aire a thabhairt dó. Cuirimid fáilte roimh na céadta mac léinn gach bliain chun gach réimse den pháirc a fhiosrú agus chun taitneamh a bhaint as na buntáistí a bhaineann le ham a chaitheamh amuigh faoin aer agus iad ag foghlaim faoi conas is féidir leo an dúlra a chosaint ina saol agus ina bpobail féin.


Maidir le foireann Ghleann Bheatha

Tá Gleann Bheatha á bainistiú ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na hÉireann, le foireann ina bhfuil Bainisteoir Rannáin, Bainisteoir Réigiúnach agus Oifigeach Caomhantais Ceantair. Tacaíonn siad leis na príomhbhaill foirne a bhainistíonn ár bhfoireann i nGleann Bheatha i dtaca le Riarachán, Oideachas & Rannpháirtíocht, Seirbhísí do Chuairteoirí, Gairdíní, Tógáil & Cothabháil agus Maoir. Tá foireann shéasúrach in éineacht linn i rith na bliana freisin. Buail le foireann Ghleann Bheatha thíos.

Buail leis an bhFoireann

Teastaíonn réimse leathan daoine agus scileanna chun Gleann Bheatha a reáchtáil agus aire a thabhairt di. Is iad seo a leanas roinnt de na baill foirne a bhféadfadh tú bualadh leo:

Stair na Páirce

Tá stair iontach eachtrúil ag Páirc Náisiúnta agus Caisleán Ghleann Bheatha, a thosaíonn i bhfad siar sna seanlaethanta, roimh thús an 17ú haois nuair a lonnaíodh an ceantar go buan. Tosaíonn stair Ghleann Bheatha, a bhaineann go háirithe leis an bPáirc Náisiúnta, in 1857 nuair a chruthaigh John George Adair Eastát Ghleann Bheatha.

Faigh tuilleadh eolais faoi stair stairiúil na páirce trí scrolláil tríd an amlíne thíos.

scroll sideways

17ú haois

Is beag taifead stairiúil atá ann a bhaineann le Gleann Bheatha roimh thús an 17ú haois, nuair a lonnaíodh an ceantar go buan. Ní iontas ar bith é seo mar gheall ar a hiargúltacht agus a fhásach, timpeallaithe ar gach taobh ag stráicí portaigh gan rian.

1857

Chruthaigh John George Adair Eastát Ghleann Bheatha nuair a cheannaigh sé príomhchíos Dhoire Bheatha agus Ghleann Dúin agus cheannaigh sé leasanna na dtionóntaí móra.

1970’s

Dhréachtaigh Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) plean chun sraith páirceanna náisiúnta a bhunú in Éirinn agus roghnaigh sí limistéar sléibhtiúil iarthuaisceart Dhún na nGall dá cáilíochtaí fiáine, dá tírdhreacha áille agus dá gnáthóga agus speicis thábhachtacha.

1975

Ceannaíodh eastát Ghleann Bheatha ó Henry McIlhenny, a bhronn Caisleán agus Gairdíní Ghleann Bheatha ar an Stát ina dhiaidh sin.

1986

Osclaíodh Caisleán agus Gairdíní Ghleann Bheatha don phobal i 1986.

1995

Thug An Taisce na tailte timpeall ar Chreag na Fearrach ar léas don Stát lena gcur isteach sa Pháirc Náisiúnta.

1996

Bhí réadmhaoine na Seirbhíse Fiadhúlra timpeall Loch Barra san áireamh i nGleann Bheatha.

1997

Ceannaíodh tuilleadh tailte i 1997.

SA LÁ ATÁ INNIU ANN

Leanann an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag ceannach tailte breise ar an taobh thoir, thuaidh agus theas agus déanann sí bainistiú orthu i gcomhar leis an bpáirc náisiúnta máguaird.

Anaclanna dúlra Ghleann Bheatha


Tá dhá Anaclann Dúlra Reachtúla, Portach Loch Barra agus Portach Mhín An Chuilinn i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, agus is iadsan croílár Phortach Chlochar na nGabhar agus Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha Limistéar Caomhantais Speisialta na hEorpa (SAC) (cód láithreáin Natura 002047) agus An Limistéar Eorpach um Chosaint Speisialta (SPA) shléibhte Dhoire Bheatha agus Ghleann Damhnáin (cód láithreáin Natura 004039).

An Ghealach le feiceáil tríd an Spéir le Titim na hOíche

Tá an t-iliomad gnáthóg ardtailte suntasach sa réimse leathan seo de phurláin leathnádúrtha faoi Rialacháin Gnáthóg an AE 1997 agus Rialacháin Éan an AE chomh maith le speicis bláthanna neamhchoitianta.

Tá Gleann Bheatha ar cheann de na ceantair chomhtheagmhálacha is fairsinge agus is tábhachtaí in Éirinn de ghnáthóg nádúrtha agus feidhmíonn an pháirc chun ár mbithéagsúlacht a chosaint agus a fheabhsú do na glúnta atá le teacht.  Tugann a chuid oibríochtaí agus clár gníomhaíochta go léir aird ar leith ar na Cuspóirí Caomhnaithe do na láithreáin Eorpacha agus ceapadh iad chun stádas na ngnáthóg agus na speiceas Leasa Cháilithigh a fheabhsú, agus tacú le rochtain agus taitneamh cuí ag an bpobal ag an am céanna.

Foghlaim tuilleadh faoi Ghnáthóga Ghleann Bheatha.