Skip to main content
Néifinne Fiáine 6 °C Rain showers
29. 3. 2023
22:04
Wild Nephin National Park logo

“Indeed the Nephin Beg range of mountains is, I think, the very loneliest place in this country”

 

Robert Lloyd Praeger

Éist le glór an dúlra

Fáilte go dtí Páirc Náisiúnta
Néifinn Fhiáin

Lonnaithe ar chósta an Iarthair in iarthuaisceart Mhaigh Eo, clúdaíonn Páirc Náisiúnta Néifinne Fiáine 15,000 heicteár ollmhór d’fhásach neamháitrithe agus gan mhilleadh, le Sléibhte Néifinn Bheag go hard os cionn na páirce. Siar ó na sléibhte tá Portach na hAbhann Duibhe, ceann de na córais bhratphortaigh ghníomhacha deireanacha atá slán in Iarthar na hEorpa.

Cosnaíonn an Pháirc Náisiúnta gnáthóga agus speicis tábhachtacha eile lena n-áirítear fraochmhá alpach, féarach ardtalún, fraochmhá, locha agus dobharcheantair abhann. Tá gé bhánéadanach Ghraonlannach, an fheadóg bhuí, an chearc fhraoigh agus an madra uisce ar chuid de na fána tábhachtacha a fhaightear laistigh den Pháirc Náisiúnta.

Aimsigh ár gconairí siúil, faigh tuilleadh eolais maidir leis na gnáthóga agus speicis a ndéanaimid cosaint orthu, nó féach ar ár gcláir oideachais.

Léarscáil
den Pháirc Náisiúnta

Wild Nephin Boundary Map

Ceantar

15,000 ha

S.P.A:

004098

Suite i gContae Mhaigh Eo

Suite i gContae Mhaigh Eo

Eochair eolais

  • Páirceáil
  • Loch
  • Abhainn
  • N59
  • Binn na Sléibhe
  • Foraois
  • Ionad Cuairteoirí
  • Teorainn na Páirce

Sonraí ginearálta atá sa léarscáil seo: níl sé oiriúnach do shiúlóidí sna cnoic. Ní thaispeántar an teideal dlíthiúil sa leárscáil. Cartagrafaíocht ©2009 – ESRI Ireland Teo. agus An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil. Bunaithe ar shonraí ó Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. Uimh. Ceadúnais EN 0059208 © Suirbhéireacht Ordanáis Éireann / Rialtas na hÉireann.

Áit a nochtann na spéartha is dorcha na réaltaí is gile

Páirc Spéir Dhorcha Mhaigh Eo


Léiríonn Páirc Náisiúnta Néifinne Fiáine cuid de na spéartha oíche is dorcha ar domhan agus tá sé deimhnithe go hoifigiúil mar Pháirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha céim óir. Síneann Páirc Spéir Dhorcha Mhaigh Eo trasna na Páirce Náisiúnta ar fad, agus ar oíche geal is féidir le cuairteoirí na mílte réaltaí a fheiceáil ar lasadh, pláinéid eile inár ngrianchóras, Bealach na Bó Finne agus fiú dreigecheathanna, agus is féidir iad ar fad a fheiceáil le radharc na súl.

 

Cuireann ár bhfoireann treoraithe ag Ionad Cuairteoirí Bhaile Chruaich, a bhfuil an-taithí acu, fáilte roimh chuairteoirí agus reáchtálann siad Clár Oideachais an Spéir Dhorcha. They can provide guidance to get you started with stargazing, and while the Visitor Centre closes during some winter months, the viewing sites within the Dark Sky Park are open to the public year round.

Clárchosán i bPáirc na Spéire Dorcha

Rogha na Páirce


Taispeántas idirghníomhach in Ionad Cuairteoirí Bhaile Chruaich

Ionad Cuairteoirí


Spreagann ár dtaispeántas idirghníomhach cuairteoirí de gach aois agus tugtar léargas ar bhithéagsúlacht na Páirce Náisiúnta chomh maith le cuid d’oidhreacht chultúrtha an réigiúin. Téigh ag spaisteoireacht ar an suíomh feadh Chonair Dhúlra Thóchar Daithí Bán agus bain taitneamh as radhairc lánléargais Acla, shliabhraon Néifinn Bheag agus an Atlantaigh. Faigh tuilleadh eolais faoin tsiúlóid 20-30 nóiméad seo, ar féidir le daoine aonair nó le grúpaí tabhairt faoi go héasca.

Ionad Cuairteoirí

Foraoisí ársa an am atá caite

Gnáthóga


Tá Conair Chósta Shliabh an Chloiginn suite ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin idir an Mala Raithní agus Sráidbhaile Bhaile Chruaich agus is suíomh iontach é chun grianghraif a ghlacadh den cheantar iontach seo. Tiocfaidh tú ar neart páirceála agus ar chonair réidh 1km feadh imeallbhoird chlochaigh. Tá fianaise d’ár sean-fhoraoisí le feiceáil anseo le sean-stumpaí péine ar an gcladach agus ag teacht amach as an bportach. I measc an fhiadhúlra a bhíonn ar an gcladach go minic tá an madra uisce (Lutra lutra), an fheadóg chladaigh (Charadrius hiaticula) agus an chorr réisc (Ardea cinerea).

Conair Chósta Shliabh an Chloiginn

Tír mór na spéire

Páirc Spéir Dhorcha Mhaigh Eo


Is ábhar ceiliúrtha iad na spéartha os cionn Pháirc Náisiúnta Néifinne Fiáine na hÉireann atá ann le taitneamh a bhaint astu agus meas a bheith orthu. Is é Portach na hAbhann Duibhe sa Pháirc Náisiúnta an stráice is mó bhratphortaigh an Atlantaigh slán in Éirinn agus in Iarthar na hEorpa. Tá an stráice portaigh seo agus na cnoic ar shliabhraon Néifinn Bheag mar bhonn agus taca ag spéartha móra na coda seo d’Iarthuaisceart Mhaigh Eo a bhíonn ag athrú de shíor.

Réaltóireacht

Cosain an Dúlra

Tá cosaint an dúlra mar phríomhaidhm ag Páirc Náisiúnta. Téann obair chaomhnaithe in éineacht le caitheamh aimsire freagrach amuigh faoin aer agus is féidir le cuairteoirí a bpáirt a ghlacadh trí na leideanna úsáideacha seo a leanúint.

Leideanna Úsáideacha

Pleanáil a Dhéanamh Roimh Ré

Smaoinigh ar an am is fearr chun cuairt a thabhairt agus an modh taistil a bheidh agat, chun do thionchar ar an timpeallacht a íoslaghdú. Seiceáil an aimsir agus déan cinnte go bhfuil gach rud agat a theastaíonn uait a thabhairt leat.

Bí Tuisceanach

Bí feasach ar conas is féidir le do chuid gníomhaíochtaí agus iompar dul i bhfeidhm ar an dúlra, ar thaithí cuairteoirí eile agus orthu siúd atá ag obair anseo. Bí aireach faoin torann a dhéanann tú agus conas a idirghníomhaíonn tú le daoine eile ar an mbealach.


Bíodh Meas agat ar an bhFiadhúlra

Tá fáilte roimh mhadraí ach caithfear iad a choinneáil ar iall. Más féidir leat, seachain amanna íogaire ó thaobh neadú agus pórú fiadhúlra.

Déan Taisteal agus Campáil ar Thalamh Buan

Tugann na cosáin le comharthaí deis duit cuairt a thabhairt ar na codanna is fearr de Pháirc Náisiúnta Néifinne Fiáine. Níor cheart ach do thurasóirí a bhfuil taithí acu dul isteach sna cnoic. Ní cheadaítear ach Campáil Fhiáin: Féach ar na treoirlínte anseo.


Fág Gach Rud mar a Fhaightear é

Glac grianghraif den tírdhreach agus de phlandaí, ach fág fiú na sonraí is lú gan lámh a leagan orthu, ionas gur féidir le daoine eile taitneamh a bhaint as na tailte fiáine seo díreach mar a rinne tú féin.

Faigh Réidh le Bruscar i gCeart

Is bagairt mhór don dúlra é bruscar. Trí do chuid bruscair a thabhairt abhaile leat, cuidíonn tú an pháirc agus an fhiadhúlra a chosaint, agus le Néifinn Fhiáin a choinneáil folláin.


Íoslaghdaigh éifeacht tine

Ceadaítear tinte i Néifinn Fhiáin – sna claiseanna dóiteáin sna limistéir champála ainmnithe amháin. Tá sé tábhachtach gan tinte a lasadh lasmuigh de na láithreacha seo chun fiadhúlra agus an tírdhreach a chosaint.


Oidhreacht & Cultúr


Radharcra Néifinne Fiáine

Téigh siar chuig na seanlaethanta feadh Chonair Bhaingear, agus tú ag siúl san áit a ndeachaigh aoirí ón sean-am. Téigh ar cuairt ar thírdhreach ársa ina bhfuil bratphortach an Atlantaigh chun tosaigh, faoi scáth Shléibhte Néifinn Bheag.

Tabhair deis do radharc leathan oscailte an cheantair spéire seo tú a spreagadh, agus an ghrian ag dul faoi ar Néifinn ag nochtadh na mílte réalta agus an Pháirc Náisiúnta ag athrú go Páirc Spéir Dhorcha Mhaigh Eo. Lig don fhoireann Treoraithe tiomnaithe bithéagsúlacht, stair agus miotais an tírdhreacha uathúil seo arb é Néifinn Fhiáin é, ár n-áit neimhe agus ár dtearmann don fhiadhúlra a roinnt leat.

UAIREANTA OSCAILTE:
10:00am–17:30pm
Lár mhí an Mhárta go Tús mhí Dheireadh Fómhair

CEAD ISTEACH:
Saor in aisce

Is é an tIonad Cuairteoirí an príomhphointe eolais do Pháirc Náisiúnta Néifinne Fiáine.

Lig do scíth agus bain taitneamh as an bhfáilteachas ag an Ionad Cuairteoirí, ina bhfuil taispeántas idirghníomhach, Treoraithe na Páirce Náisiúnta a bhfuil taithí acu, an Caifé Ginger & Wild agus Conair Dhúlra Thóchar Daithí Bán inrochtana. (2km).

Reáchtálann muid imeachtaí speisialta i rith na bliana agus siúlóidí treoraithe rialta agus clubanna páistí le linn míonna an tsamhraidh. Coinnigh súil ar ár gcainéal meáin shóisialta le haghaidh siúlóidí, cainteanna agus gníomhaíochtaí atá le teacht.

-Radharc iontach lánléargais ar Pháirc Náisiúnta Néifinne Fiáine agus ar Oileán Acla
-Taispeántas idirghníomhach
-Conair dhúlra le lochán agus láthair amhairc
-Deasc eolais
-Caifé Ginger & Wild
-Siúlóidí treoraithe agus imeachtaí speisialta
-Láthair Amhairc Pháirc Spéir Dhorcha Mhaigh Eo

UAIREANTA OSCAILTE:
10:00RN – 16:00IN
Lár mhí an Mhárta go Tús mhí Dheireadh Fómhair

AR FÁIL:
-Béilí taobh istigh
-Béilí taobh amuigh
-Béilí le tabhairt leat

Teileafón:
+353 (0)87 6666 633

Suíomh Gréasáin:
www.gingerandwild.com

Tugann láthair shuí éadrom, fhairsing an chaifé radharc ón spéir ar Oileán Acla, ar Shléibhte maorga Néifinn Bheag agus ar chósta an Atlantaigh fhiáin. Tá fáilte mhór romhat ag an gcaifé teaghlaigh seo.

Is de dhéantús baile an bia ar fad ag baint úsáid as táirgí ó fhoinsí áitiúla agus comhábhair ardchaighdeáin — taenna, caiféanna, súnna torthaí, anraith glasraí, panini, quiche, sailéid, scónaí, cácaí srl, agus na rudaí blasta ar fad déanta ag Jean-Pierre.

Tá ballaí an chaifé maisithe le healaín chomhaimseartha – athraíonn taispeántais de shíor agus bíonn na saothair ar fad le díol.

Más turas bus atá i gceist, agus tú ag iarraidh stopadh le haghaidh lón, cuir é sin in iúl dúinn roimh ré le do thoil. Cuir glaoch ar Nicola ag + 353 (0)87 6666633 nó tabhair cuairt ar www.gingerandwild.com.

Nuacht & Fógraí


Ballycroy Visitor Centre reopening Thursday March 16

13 March 2023


On Thursday March 16th, the Ballycroy Visitor Centre will reopen to the public for the 2023 season. The Ginger and Wild Café will also reopen on this day. Opening hours are as usual 10.00 until 17.30 (café closes at 17.00). We look forward to welcoming you to the Visitor Centre! We will be shortly releasing
Read more

Mayo Dark Sky Champion Training

8 February 2023


Did you know that Half our Park is After Dark? Wild Nephin National Park is home to Ireland’s first International Dark Sky Park, having received Gold Tier accreditation in 2016. This makes it one of the best places in the world to see naturally dark skies. If you are in the tourism/hospitality business in Co.
Read more

Letterkeen Trailhead Closure – 13th Feb 2023

8 February 2023


Due to further helicopter operations relating to maintenance works, the Letterkeen Trailhead on the eastern side of the National Park will be closed tomorrow (all day Monday February 13th). We ask that members of the public avoid the area. Please follow all direction given by National Park staff during this time. This closure will be
Read more