Skip to main content

Éist le glór an dúlra

Fáilte chuig Páirc Náisiúnta na Mara, Ciarraí

Tá clú agus cáil ar Éirinn ar fud an domhain mar gheall ar a bithéagsúlacht mhuirí agus a tírdhreach cósta. Is í Páirc Náisiúnta na Mara, Ciarraí an chéad Pháirc Náisiúnta mara in Éirinn. Cruthaíonn na hoileáin amach ó chósta Chiarraí, sceireacha mara amach ón gcósta agus láithreáin mhórthíre cois cósta in aice láimhe go léir Páirc Náisiúnta a bhfuil fíorthábhacht idirnáisiúnta ag baint léi ó thaobh an dúlra agus na bithéagsúlachta de.

Le bunú Pháirc Náisiúnta na Mara, aithníonn agus cosnaíonn Ciarraí ár mbithéagsúlacht agus ár n-oidhreacht mhuirí. Cuimsíonn an Pháirc oileáin íocónacha, sceireacha muirí, láithreáin chósta agus mhuirí ar an mórthír atá cnuasaithe in aon suíomh leathan geografach amháin – ar chósta Chiarraí agus amach ó chósta Chiarraí. Tugann sí cuid dár ngnáthóga dúlra is fearr le chéile, lena n-áirítear sceireacha aolchloiche, príomhchórais dumhcha agus bratphortach. Cosnaíonn sí na gnáthóga seo agus na speicis éagsúla a chónaíonn ann – ó éin mhara goir, go héin uisce geimhrithe, míolta móra agus deilfeanna.

Chomh maith leis an mbithéagsúlacht, tá na suíomhanna laistigh den Pháirc an-suntasach maidir le teanga, litríocht, béaloideas agus oidhreacht chultúrtha. Cuimsíonn an Pháirc láithreán Oidhreachta Domhanda, Sceilg Mhichíl, oileán agus lonnaíocht mhanachúil ársa, áit a bhfuil éin chosanta agus áille anois, agus áit a bhfuil tábhacht dhomhanda ag baint léi.

Suíomh

Cuimsíonn Páirc Náisiúnta na Mara, Ciarraí oileáin éagsúla amach ó chósta Chontae Chiarraí, Oidhreacht Dhomhanda Sceilg Mhichíl, Scairbh Cheann Chiarraí, Dumhcha na hInse, ardtailte Chnoc Bréanainn, agus Bearnas an Chonair mhaorga.

Ár bPáirc Náisiúnta Mara


Is é príomhchuspóir Pháirc Náisiúnta na Mara, Ciarraí ná caomhnú agus úsáid inbhuanaithe na bithéagsúlachta. Chomh maith leis an mbithéagsúlacht, tá suíomhanna laistigh den Pháirc an-suntasach maidir le teanga, litríocht agus oidhreacht chultúrtha. Cuimsíonn sí Maoin Oidhreachta Domhanda Sceilg Mhichíl. Féach ar an bhfíseán seo chun tuilleadh a fhoghlaim faoin bPáirc.

Rogha na Páirce


Tearmann d’éin mhara

SPEICEAS


Tá go leor coilíneachtaí éan mara lonnaithe i bPáirc Náisiúnta na Mara, Ciarraí. Tá cuid de na coilíneachtaí Puifíní, Guairdill agus Cánóg Dubh is mó san Eoraip le fáil i gContae Chiarraí. I measc na n-éan mara eile a thugann cuairt rialta ar na himeallbhoird tá Gainéid, an Guairdeall, an Fulmaire, an Saidhbhéar, an Fhoracha agus an Crosán.

Dumhcha gainimh míne

GNÁTHÓGA


Tá an Inse ar cheann de na córais dumhcha is mó agus is fearr atá fágtha sa tír. Tacaíonn sé le roinnt cineálacha gnáthóg dumhcha, lena n-áirítear fordhumhcha agus dumhcha socra. Tá flora saibhir léicin agus brífíte ann freisin. Tacaíonn an Inse le speicis phlandaí neamhchoitianta, leis an gCnádán, chomh maith le daonraí de roinnt speiceas ainmhithe atá liostaithe ar Threoir an AE maidir le Gnáthóga. Tá an láithreán sainithe mar Limistéar Caomhantais Speisialta (LCS) agus mar Limistéar faoi Chosaint Speisialta (LfCS).

Oidhreacht a bhfuil cáil dhomhanda air

OIDHREACHT


Tá Sceilg Mhichíl, ar cheann de dhá láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO in Éirinn. Tá oileán Sceilg Mhichíl beagnach 12 km siar ó Leithinis Uíbh Ráthaigh i gContae Chiarraí agus tá dhá ionad tithe solais ann. Ó na láithreáin mhainistreacha oileán ó thréimhse na Luath-Mheánaoise go léir, tá Sceilg Mhichíl suite san áit is áille. Fágann na scáintí nádúrtha laistigh den charraig, lena n-áirítear gnéithe mainistreach agus gnáthóga eile, go bhfuil sé an-fhabhrach do choilíneachtaí éan mara.


Dúlra & Caomhnú


 

Is é príomhchuspóir Pháirc Náisiúnta na Mara, Ciarraí ná bithéagsúlacht agus oidhreacht a chosaint. Is beag tionchar a bhí ag gníomhaíocht dhaonna ar roinnt gnáthóg laistigh den Pháirc go dtí seo. Tá roinnt speiceas sa cheantar faoi bhagairt.

 

Rónta
Cosnóidh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra a bithéagsúlacht trí bhearta caomhnaithe méadaithe agus trí ghníomhaíochtaí monatóireachta do speicis agus do ghnáthóga, pleananna díothaithe creachadóirí, maor a chur i bhfeidhm agus bearta eile. Trí thaighde a dhéanamh, feabhsóidh an Pháirc an bunachar faisnéise ar bhithéagsúlacht sa cheantar atá ann cheana.

Is féidir le Páirceanna Náisiúnta turasóireacht nádúrbhunaithe agus timpeallacht nádúrtha ardchaighdeáin a éascú. Le himeacht ama beidh forbairt bhreise ar chláir léirmhínithe agus áineasa i gceist leis an bPáirc chun leasa na bpobal áitiúil agus an phobail ar cuairt, agus ag an am céanna a croíchuspóir maidir le cosaint a thabhairt don dúlra agus don oidhreacht a bhaint amach.

Cosain an Dúlra

Is é an dúlra a chosaint príomhaidhm Pháirc Náisiúnta. Tá obair chaomhnaithe fite fuaite le caitheamh aimsire freagrach amuigh faoin spéir agus is féidir le cuairteoirí cabhrú lena gcion féin a dhéanamh tríd na nithe seo a leanas.

Leideanna Úsáideacha

Bí Tuisceanach

Bíodh a fhios agat faoin tionchar a d’fhéadfadh do ghníomhaíochtaí agus d’iompar imirt ar an dúlra, ar eispéireas daoine eile agus ar na daoine atá ag obair anseo. Tabhair aird ar aon torann a dhéanfaidh tú agus conas a dhéanann tú idirghníomhú le daoine eile ar an mbealach.

Ná tóg aon ní a aimsíonn tú

Glac grianghraif den tírdhreach agus de phlandaí ach ná leag lámh ar fiú na nithe is lú ionas gur féidir le daoine eile an sult céanna a bhaint as fiántas Chiarraí is a bhain tú féin.


Siúl go Sábháilte

Siúil go cúramach chun taitneamh a bhaint as an bPáirc Náisiúnta go sábháilte agus chun gortú a sheachaint le linn do chuairte.

Déan Bruscar a Dhiúscairt i gCeart

Is bagairt mhór don dúlra é bruscar. Trí do chuid dramhaíola a thabhairt abhaile, cuidíonn tú leis an pháirc agus an fhiadhúlra a chosaint, agus Ciarraí a choinneáil sláintiúil.Oidhreacht & Cultúr


Leac Uaighe ag an bhFothrach

Chomh maith le hOidhreacht Dhomhanda Sceilg Mhichíl, Páirc Náisiúnta na Mara, tá láithreáin oidhreachta shuntasacha eile le fáil i gCiarraí.

Tá Conair Teitreapóid Dhairbhre ar cheann de cheithre chonair a bhfuil cáil uirthi ar fud an domhain a rinne ainmhithe talún céadrata le linn na Tréimhse Deavónaí (thart ar 400 milliún bliain ó shin). Tá os cionn 145 rian de chosa ainmhí luaith le feiceáil ar an gconair is faide.

Faightear oidhreacht chultúrtha faoi uisce timpeall an chósta lena n-áirítear go leor long báite stairiúil aitheanta. Ar thalamh, déanann tírdhreacha na Páirce stair na lonnaíochta sa réigiún a dhoiciméadú, le séadchomharthaí seandálaíochta agus rianta de na glúnta a bhí ina gcónaí ann.

Is cuid lárnach d’oidhreacht na hÉireann iad na pobail oileánda a bhí cónaí orthu amach ó chósta Chiarraí. Sheachaid siad traidisiúin bhéil ar aghaidh lena n-áirítear béaloideas, stair, agus creideamh, agus le linn a saoil bhraith siad go mór ar an timpeallacht agus ar an gcaidreamh leis an dúlra. Ar scála domhanda, d’fhág siad oidhreacht a bhí beagnach gan sárú. Ag am nuair a scríobhadh doiciméid agus cuntais beagnach go heisiach ó pheirspictíochtaí uirbeacha agus talún, d’inis agus scríobh pobail an Bhlascaoid a gcuid scéalta ina bhfocail féin, rud a thugann taifid agus léargais luachmhara uathúla dúinn ar shaol neamhghnách na ngnáthdhaoine agus ar a ndearcadh ar an domhan. Aithníonn an Pháirc uathúlacht na ndaoine a chónaíonn sna háiteanna seo agus an gaol atá acu leis na mara seo agus lena nádúr.

Ár Líonra


Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta


Oifig na nOibreacha Poiblí


An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta– TBD

National Park

Open: Year round
Admission: Free

TBC